Công ty TNHH vật tư thiết bị trắc địa Vân Anh có Chính sách vận chuyển, giao nhận, cài đặt miễn phí tới tất cả các mặt hàng, trên phạm vi toàn quốc.