Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-230N

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-230N


1, Kí hiệu hiển thị trên màn hình máy toàn đạc Topcon GTS-230

V Góc thiên đỉnh hoặc góc đứng
HR Góc bằng đo về bên phải
HL Góc bằng đo về bên trái  
HD Khoảng cách ngang
VD Chênh cao giữa đầu máy và đầu gương
SD Khoảng cách nghiêng
N Toạ độ X
E Toạ độ Y
Z Cao độ H

2, Phím chức năng máy toàn đạc Topcon GTS-230

Hình mũi tên tọa độ - Phím đo toạ độ Mode đo toạ độ
Hình tam giác - Phím đo xa Mode đo xa
ANG Phím đo góc - Mode đo góc
MENU Phím menu

ESC Phím thoát Quay về Mode trước đó
POWER Phím tắt/bật nguồn điện
F1 đến F4 Phím mềm (phím chức năng)

3, Thiết lập và đo lưu vào bộ nhớ máy toàn đạc Topcon GTS-230

MENU--F1(DATA COLLECT) --F1(INPUT) nhập tên file--F4 xác nhận

Bước 1: F1(OCC.PT) để nhập điểm trạm máy--F1(INPUT) để nhập số thứ tự của điểm trạm máy, ví dụ 01 --F4(ENTER) xác nhận--F1(INPUT) nhập ID là chú thích của điểm trạm máy, chú ý là mỗi lần ấn F1 sẽ chuyển đổi từ nhập số ALP sang nhập chữ NUM và ngược lại--F4(ENTER) xác nhận--F1(INPUT) để nhập chiều cao máy, sau khi nhập xong ấn F4,màn hình sẽ hỏi có chấp nhận tọa độ không thì ấn F4(NO) --F4(OCNEZ) để nhập tọa độ cho điểm trạm máy--F3(NEZ) --F1(INPUT) để nhập, sau khi nhập xong thì ấn F4 xác nhận--F3(REC) --F3(YES)

Bước 2: F2(BACKSIGHT) để nhập điểm định hướng--F1(INPUT) để nhập số thứ tự cho điểm định hướng, ví dụ 02--F4 xác nhận--F1 nhập chú thích cho điểm định hướng, ví dụ DH--F4 xác nhận--F1 nhập chiều cao gương--F4 xác nhận--F4(BS) --F3(NE/AZ) --F1(INPUT) để nhập tọa độ điểm định hướng--F4 xác nhận--Ngắm vào điểm đinh hướng rồi ấn F3(MEAS) --ấn 1 trong 3 nút F1(VH: đo điểm định hướng kiểu góc), F2(SD: kiểu đo xa), F3(NEZ: tọa độ)

Bước 3: F3(FS/SS) để đo các điểm--F1 nhập số thứ tự cho điểm đo đầu tiên--F4 xác nhận-F1(PCODE) nhập chú thích cho điểm--F4 xác nhận--F1 nhập chiều cao gương--F4 xác nhận--Ngắm vào điểm cần đo rồi ấn F3(MEAS) --Ấn 1 trong 3 nút F1(VH:kiểu góc) F2(SD: kiểu đo xa)F3 (NEZ:kiểu tọa độ). Máy sẽ tự động lưu nhớ điểm vừa đo và chuyển sang điểm tiếp theo với số thứ tự tăng thêm 1.

4, Gọi điểm đã lưu trong bộ nhớ máy toàn đạc Topcon GTS-230

MENU--F3--F3-- Ấn 2 nút lên xuống để chọn file có điểm cần tìm rồi ấn F2(SRCH) --F3(PT#DATA) rồi nhập số thứ tự của điểm cần tìm-F4 xác nhân

5, Chuyển điểm ra thực đia máy toàn đạc Topcon GTS-230

Cách 1: Chuyển điểm đã lưu trong máy kiểu tọa độ
MENU--F2(LAYOUT) --F2(LIST) --Dùng nút lên xuống để chọn file có các điểm cần chuyển ra thực địa rồi ấn F4(ENTER) --F3--F1(INPUT) để nhập số thứ tự của điểm cần chuyển ra thực địa rồi ấn F4(ENTER) --F3(YES) --nhập chiều cao gương rồi ấn F4(ENTER) --F1(ANGLE) rồi xoay ngang máy sao cho dHR= 0 00’ 00”, khóa bàn độ ngang--F1(DIST) --chạy gương sao cho máy bắt được gương. Nhìn màn hình, nếu dHD<0 thì dịch gương ra xa máy cho đến khi dHD=0, nếu dHD>0 thì dịch gương lại gần máy. Khi dHD=0 thì điểm gương chính là điểm cần chuyển. Ấn F4(NEXT) để chuyển điểm tiếp theo

Cách 2 :Chuyển điểm không lưu trong máy kiểu tọa độ
MENU--F2--F3(SKIP) --F1--F3(NEZ) --F1 nhập tọa độ trạm máy rồi ấn F4(ENTER) --nhập chiều cao máy rồi ấn F4(ENTER) --F2(BACKSIGHT) --F3--F1 nhập tọa độ của điểm định hướng rồi ấn F4(ENTER) rồi F3(YES) --F3(LAYOUT) --F3(NEZ) --F1 nhập tọa độ, sau khi nhập xong ấn F4(ENTER)-nhập chiều cao gương(R.HT) rồi ấn F4(ENTER) --ấn ANGLE rồi quay ngang máy đến khi dHR=0-ấn DIST rồi chạy gương sao cho máy bắt được gương. Nhìn màn hình nếu dHD<0 thì dịch gương ra xa máy đến khi dHD=0, nếu dHD>0 thì dich gương lại gần máy cho đến khi dHD=0

6, Cách đo giao hội nghịch máy toàn đạc Topcon GTS-230
Trong mode đo điểm có lưu nhớ DATA COLLECT, khi trạm máy không ngắm được một số điểm đo chi tiết, ví dụ là điểm A. Ta chuyển trạm máy đến điểm B nào đó sao cho ở vị trí này trạm máy có thể ngắm được các điểm khuất mà trước đó trạm máy cũ không ngắm được. Dùng mode đo giao hội nghịch ngắm 2 điểm đã biết tọa độ, máy sẽ tự động tính tọa độ điểm trạm máy mới B. Tại điểm trạm máy B này, ta tiếp tục vào mode đo DATA COLLECT để đo tiếp
Đặt máy tại điểm mới B rồi bật máy, ấn MENU--F2--F2(LIST)- Dùng nút chọn file có các điểm đã biết tọa độ dùng cho giao hội nghịch rồi ấn F4(ENTER) xác nhận--F4--F2(NEWPOINT)-F2(RESECTION) --F1 nhập số thứ tự cho điểm mới B này, ví dụ 50--F4--nhập chiều cao gương rồi ấn F4--F1(INPUT) nhập số thứ tự của điểm đã biết tọa độ đầu tiên dùng để tính giao hội, ví dụ 03--F4--F3(YES) --nhập chiều cao gương rồi ấn F4--ngắm vào điểm gương tại điểm 03 rồi ấn F4(DIST) --màn hình tự động chuyển sang nhập điểm giao hội còn lại--quay máy sang điểm này ấn F1 rồi nhập số thứ tự, ví dụ 04 rồi ấn F4(ENTER) --F3(YES) --F4(ENTER) xác nhận chiều cao gương--Ngắm vào gưong tại điểm 04 rồi ấn F4(DIST) --F1(USE LAST DATA) --F4(CALC) --F4(NEZ) --F3(YES). Điểm này sẽ được lưu nhớ vào máy.

7, Trút số liệu vào máy vi tính máy toàn đạc Topcon GTS-230

+ Về phía máy tính: bật phần mềm Topcon Link. Vào file/Import from device/Nháy đúp vào Topcon Total Station/Nháy đúp vào Addnew Station, chọn Model là GTS-220 rồi OK/Tích đúp vào File1.txt rồi chờ chưa nháy vào Start vội

+ Về phía máy toàn đạc: vào MENU--F3(MEMORY MGR) --F4--F4--F1(DATA TRANFER)-F1--F1(SEND DATA) --F1(MEAS DATA) --F2(LIST) rồi dùng nút lên xuống chọn file để trút rồi ấn F4--F3(YES), cùng lúc đó bên phía máy tính ta nháy vào Start.
File được trút ra sẽ hiện ra trên màn hình máy tính. Ta vào File/SAVE AS rồi chọn dạng đuôi (thường SAVE AS sang các dạng đuôi sau: .DWG, .DXF (đuôi dạng CAD) hoặc đuôi .CSV (đuôi dạng EXCEL)

8, Các phím đo ngoài không lưu vào bộ nhớ máy toàn đạc Topcon GTS-230
Có 3 kiểu: đo tọa độ, đo khoảng cách, đo góc
Đo tọa độ: ấn nút (mũi tên)
R.HT: nhập chiều cao gương
F4 INSHT : nhập chiều cao máyẤn
OCC : nhập tọa độ máy
Sau khi nhập 3 thông số trên ta ngắm vào gương rồi ấn F1(MEAS) để đo

Đo khoảng cách: ấn nút (tam giác)
Ngắm vào gương rồi ấn F1(MEAS), máy sẽ hiện ra HR : góc ngang
HD : khoảng cách ngang
VD : khoảng cách đứng
Mỗi lần ấn nút màn hiển thị sẽ chuyển đổi sang hiển thị khoảng cách nghiêng SD hoặc HD&VD

Đo góc: ấn ANG

9, Đo khoảng cách giữa 2 điểm của máy toàn đạc Topcon GTS-230
MENU--F4--F1(PROGRAM) --F2(MLM) --F2--F2--F1-- F2(R.HT) nhập chiều cao gương--F4 xác nhận--Ngắm vào điểm gương thứ nhất rồi ấn F1(MEAS) --Ngắm sang điểm gương thứ 2 ấn F2(R.HT) nhập chiều cao gương tại điểm 2--F4 --F1(MEAS), màn hình sẽ hiện ra dHD là khoảng cách ngang giữa 2 gương và dVD là chênh cao của gương 2 so với gương 1.Chuyển gương 2 đến điểm thứ 3, ngắm vào gương tại điểm 3 rồi ần3(HD) --F1(MEAS) máy sẽ hiện ra khoảng cách dHD và dVD giữa điểm gương 1 và điểm gương 3. Cứ tiếp tục như vậy để gương 1 cố định, gương còn lại chạy đến các điểm ta đo được khoảng cách và chênh cao giữa điểm chạy gương và điểm 1 ban đầu
Lưu ý: Gương tại điểm 1 chỉ phải đo 1 lần đầu
Cao độ của các điểm gương này ta dùng mode đo tọa độ không lưu để đo

10, Nhập số liệu vào máy toàn đạc Topcon GTS-230

MENU--F3 (MEMORY MGR) --F4--F1 (COORD INPUT)

F1 (INPUT): Để tạo file số liệu mới hoặc F2 (LIST): Để gọi lại file số liệu đã tạo trước đó. Xong F4 (ENTER): Để hoàn thành việc tạo hoặc chọn file

F1 (NEZ) -- F1 (INPUT): Nhập số thứ tự điểm cần nhập, nhập xong F4

N = Nhập giá trị N hay X, nhập xong F4

E = Nhập giá trị E hay Y, nhập xong F4

Z = Nhập giá trị Z hay H, nhập xong F4

F1 (INPUT): Nhập ghi chú điểm hoặc F2 (LIST): Để gọi ghi chú đã ghi trước đó. Nhập xong F4.Màn hình sẽ quay trở lại màn hình nhập số thứ tự điểm và tự động tăng lên 1 đơn vị.Nếu đúng ấn F4 để tiếp tục nhập các giá trị của điểm, nếu sai ấn F1 (INPUT) để đặt lại số thứ tự điểm. Để thoát khỏi chương trình nhập ấn ESC.

 

 

Viết bình luận

Bình luận

Nghiêm 17/06/2020

Em muốn hỏi thay đổi phím đo lưu (all) sang phím F1 làm thế nào ạ ac giúp e với

llfocuSwext 13/02/2020

I benefit from perusing your websites. Thank you! https://shop4shoe.com

glireet 07/12/2019

Buy generic cialis generic cialis buying cialis online review

KelEmpand 07/11/2019

Achat Cialis Angleterre bayer generic generic levitra 100mg Acheter Cialis Allemagne Viagra Professional Canadian

Hoàng quốc Huy 16/10/2019

Làm sao lấy lại file đã xoá trong máy toàn đạc

Trương Thành Tâm 05/03/2019

Anh ơi, anh cho em xin file Word hướng dẫn máy toàn đạc Topcon GTS-230 và máy toàn đạc Topcon GPT-3105N đi anh, em cảm ơn nhiều.
Trân thành cảm ơn.
Thân!

Phạm Văn Anh 08/04/2018

hay